Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definitie en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt de opdrachtnemer aangeduid als Snelbouwcontainer en de wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Snelbouwcontainer.

Artikel 2: Betaalmethodes

2.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een factuur van Snelbouwcontainer te betalen op de     volgende manieren: bankoverschrijving, iDeal, Bancontact/Mister Cash, contante en/of pinbetaling.

2.2 Bankoverschrijvingen dienen het bestelnummer en/of het factuurnummer te bevatten als betalingsreferentie.

2.3 Betalingen via iDeal dienen voor de vervaldatum van de factuur plaats te vinden door de opdrachtgever.

2.4 Betalingen via Bancontact/Mistercash dienen voor de vervaldatum van de factuur plaats te vinden door de opdrachtgever.

2.5 Betalingen met contant geld kunnen zowel plaatsvinden bij het afhalen van een bestelling door de opdrachtnemer op de locatie van de opdrachtnemer. Betalen met contant geld bij levering op locatie van de opdrachtnemer kan alleen in overeenstemming met Snelbouwcontainer.

2.6 Betalingen via pin kunnen zowel plaatsvinden bij levering op locatie van de opdrachtnemer als bij het afhalen van een bestelling door de opdrachtnemer op de locatie van de opdrachtnemer.

2.7 Voor niet-voorraadbare containers is een aanbetaling vereist van 50% van de prijs welke op de factuur staat.

Artikel 3: Prijzen

3.1 De overeengekomen prijzen worden genoteerd in Euro’s en worden op de website weergegeven exclusief BTW.

3.2 De nader overeen te komen prijzen voor bezorging van een bestelling zijn afhankelijk van kosten van het materiaal, lonen en leveringslocatie.

3.3 De transportprijs op de offerte is leidend en kan niet meer worden gewijzigd na acceptatie.

Artikel 4A: Levertijd, Leverplaats

4.1 De levertijd wordt aan de opdrachtgever bevestigd op de definitieve factuur/orderbevestiging.

4.2 De opdrachtnemer zal ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen aflevertermijn te houden. De aflevertermijn geldt echter bij benadering en is nimmer een fatale termijn.

4.3 Wanneer het gekochte wordt geplaatst is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het faciliteren van een goede ondergrond. Eventuele verschuivingen/verzakkingen kunnen niet aan Snelbouwcontainer worden berekend.

Artikel 4B: Transport en aflevering

4.4 Indien partijen overeenkomen dat Snelbouwcontainer het gekochte levert bij de opdrachtgever dan zijn de kosten daarvan voor de rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn vermeld op de factuur en orderbevestiging.

4.5 Indien levering vertraging oploopt, veroorzaakt door de opdrachtgever, worden de daardoor ontstane meerkosten op nacalculatie in rekening gebracht.

4.6 Plaats van bestemming dient berekend op zware verkeerslasten, vrij bereikbaar te zijn. Toegang(en) en hijshoogte(n) dienen toereikend te zijn.

4.7 Bij aflevering van het gekochte dient de opdrachtgever het geleverde te controleren op volledigheid, kwaliteit en deugdelijkheid.

4.8 Het risico van het gekochte gaat over op de opdrachtgever op het moment van de levering.

4.9 Bij levering van onze producten dient u het product goed te bekijken. Als u dan klachten heeft, die betrekking hebben op gebreken aan de container of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moet dit binnen 24 uur na levering, bij Snelbouwcontainer.nl ter kennisgeving worden gebracht. Dit kan door te bellen naar 010 822 0544. Wij zorgen in overleg met u dat het probleem wordt opgelost en of u in aanmerking komt om de container te retourneren.

4.10 Opgegeven levertijden gelden altijd als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient afnemer ons schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Wij zullen steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot onze aansprakelijkheid leiden, behoudens ingeval van opzet.

4.11 Wij hanteren een bezorgafstand van maximaal 15 meter van de vrachtwagen en de oppervlakte waarop het materiaal geplaatst moet worden is vlak en geschikt voor rollend materiaal.

4.12 Binnenshuis transporteren van de goederen doen wij niet. Dit betekent als de goederen door een woon of kantoorpand heen verplaatst moeten worden. We leveren tot aan de deur.

Artikel 5: Montage/werkzaamheden op locatie van opdrachtgever

5.1 Alle extra werkzaamheden schriftelijk beschreven in de geaccepteerde offerte en factuur worden uitgevoerd door de opdrachtnemer. Eventuele vertragingen die niet aan de opdrachtnemer zijn te wijten worden als wachturen aangemerkt. Snelbouwcontainer heeft het recht deze extra uren aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

5.3 In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen:
– De kosten voor grond- , hei-, hak- , breeks- , funderings- , metsel- , timmer- , metsel- , stukadoors- , schilder- herstel-of ander bouwkundig werk;
– De kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen.;
– De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op, of bij het werk aanwezige taken;
– De kosten voor afvoer van materialen bouwstoffen of afval;
– Reis- en verblijfskosten;

5.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt

Artikel 6: Offerte

6.1 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Snelbouwcontainer blijft eigenaar van de gekochte goederen tot het volledige bedrag betaald is door de opdrachtgever. Na levering van de gekochte goederen zonder volledige betaling heeft Snelbouwcontainer het recht om de gekochte goederen terug te vorderen.

Artikel 8: Garantie

8.1 Op constructie en materiaalfouten geldt een garantieperiode van 1 jaar na dato levering, onder normale gebruiksomstandigheden en goed onderhoud. Slijtage door normaal, en beschadigingen door ondeskundig/oneigenlijk gebruik en inwerkingen van gevaarlijke stoffen/dampen (o.a. chemicaliën) uitgezonderd.

8.2 Bij eventuele gebreken in levering is Snelbouwcontainer gerechtigd tot het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van het geleverde, dan wel tot vergoeding van de netto materiaalwaarde.

8.3 Vanuit de fabrikant wordt er 10 jaar anti roest garantie gegarandeerd op de staalplaten.

8.4 Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van beschadiging door een ongeval, verkeerd of onoordeelkundig gebruik, misbruik of verkeerde toepassing, normale slijtage, op aanwijzing van opdrachtgever gebruikte materialen/constructies, of van door opdrachtgever zelf aangebrachte wijzigingen/verrichte reparaties.

8.5 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn voorvloeiende uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden aan Snelbouwcontainer heeft voldaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Bij hulp met opbouw met hulp van de opdrachtgever is Snelbouwcontainer niet verantwoordelijk voor schade aan het product, de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het plaatsen van het product (bijv. de panelen en vloer) en eventuele schade veroorzaakt hierdoor.

9.2 Snelbouwcontainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als de container niet volgens de richtlijnen is geplaatst die Snelbouwcontainer heeft gegeven. Dit houdt in: de container staat waterpas, de stickers op de hoeken van het dak zijn niet verwijderd, de container is geplaatst volgens het fundatieplan en het plaatstaal van de zijwanden is niet door de klant aangetast door bijv. een boormachine of slijptol.

9.3 Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

9.4 Snelbouwcontainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de container veroorzaakt door onzorgvuldige verplaatsing m.b.v. een hijskraan door gebruik te maken van de hijsogen, dit geldt niet voor de premium model containers met 10 jaar anti roest fabrieksgarantie.

9.5 Snelbouwcontainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geen enkele schade aan de container, materialen, personen in het brede begrip tijdens onze gratis hulp met opbouw. Dit komt omdat Snelbouwcontainer de opbouw niet volledig met eigen personeel in de hand heeft en hierdoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.  Bij volledige opbouwservice kan deze schade aan de container wel worden verhaald bij Snelbouwcontainer aangezien het geleverde volledig wordt opgebouwd alleen door medewerkers van Snelbouwcontainer.

9.6 Snelbouwcontainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de inhoud van de container.

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Specifieke bepalingen verhuur

In onderstaande bepalingen wordt Snelbouwcontainer aangeduid als verhuurder en de wederpartij wordt aangeduid als huurder. Deze bepalingen gelden enkel als er een huurovereenkomst is tussen Snelbouwcontainer en de wederpartij.

11.1 Offertes: De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De materialen worden niet in optie genomen.

11.2 Huurprijzen: De huurprijzen worden door de verkoper in een offerte gezet, aangepast aan de periode van de huur en gestuurd naar de huurder.

11.3 Huurtermijn: De huurtermijn op de offerte is bindend. Uiteraard kunnen de producten ook langer gehuurd worden neem telefonisch, via de email, WhatsApp of kom langs om de extra toeslagen mondeling af te stemmen.

11.4 Orders: Orders zijn bindend na een schriftelijke bevestiging (email) door verhuurder, of uitlevering c.q. ter beschikkingstelling door verhuurder aan de huurder van goederen.

11.5 Annulering: Bij annulering tot 4 weken voor leveringsdatum is 50% van de totale huurwaarde van het geannuleerde; tot 2 weken voor leveringsdatum 80%; tot 1 week voor leveringsdatum 100%;

11.6 Controle: De goederen dien op datum van levering/ ophalen door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de huurder moeten op de dag van bezorging aan verhuurder worden meegedeeld. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Vanaf het moment van gebruik van der goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.

11.7 Aansprakelijkheid: De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op enigerlei wijze verloren gaan van de huurgoederen gedurende de gehele periode en zal de huurgoederen of onderdelen daarvan tegen vervangingswaarden (inclusief demontage- en montagekosten) dienen te vergoeden. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. Huurder dient daarom zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

11.8 Borg: De verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen. Dit is bij sommige producten het geval.

11.9 Betaling: Betaling dient via bankoverschrijving of iDEAL vooraf plaats te vinden. Betaling van bijkomende kosten door bijvoorbeeld schade of diefstal. In bepaalde gevallen kan een factuur worden opgemaakt, welke binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

11.10 Legitimatie: Bij het in ontvangst nemen van de huurgoederen dient de huurder of een daartoe bevoegd of gevolmachtigd persoon zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

11.11 InspectieDe verhuurder is ten alle tijden gerechtigd inspecties uit te voeren op een juiste naleving van de algemene voorwaarden van de verhuurder. De huurder moet volledige medewerking verlenen aan deze inspecties. Er wordt altijd een inspectie uitgevoerd tijdens het retourneren van de gehuurde producten, kosten voor schade en/of vermiste producten zullen worden gefactureerd aan de huurder.

11.12 LeveringLevering en montage van de gehuurde producten wordt verzorgd door de verhuurder. Kosten hiervoor worden gefactureerd aan de huurder. Na het moment van levering gaat de huurperiode in en gaat de aansprakelijkheid over van de verhuurder naar de huurder.

11.13 RetournerenNa het eindigen van de huurperiode worden de producten terug gehaald door de verhuurder. Op het moment van retourneren gaat de aansprakelijkheid terug van de huurder naar de verhuurder.

11.14 SchadeBij vastgestelde schade bij het retourneren van de container dient de huurder deze schade te vergoeden aan de verhuurder. De te vergoeden bedragen per onderdeel zijn te vinden in bijlage 1.1.Close